Skip Navigation
November 2022
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
Chicken tacos
Chicken strips Entree
Meatballs
Chicken strips Entree
Hot Dogs
Chicken strips Entree
Pepperoni Pizza
Chicken strips Entree
Ham & cheese sandwich
Chicken strips Entree
Beef Tacos
Chicken strips Entree
Spaghetti
Chicken strips Entree
Mini Corn Dogs
Chicken strips Entree
Cheese pizza
Chicken strips Entree
Cheeseburger
Chicken strips Entree
Cheese quesadilla
Chicken strips Entree
Alfredo pasta
Chicken strips Entree
Bean and Cheese Burrito
Chicken strips Entree
Thanksgiving Lunch
Chicken strips Entree
No School
No School
No School
No School
No School
Turkey and cheese sandwich
Chicken strips Entree
Beef Quesadillas
Chicken strips Entree
Baked Ziti
Chicken strips Entree